Zgromadzenie wspólników stanowi:


ZAKRES DZIAŁANIA / UPRAWNIENIA

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:

 1. zatwierdzanie kierunków rozwoju Towarzystwa oraz wieloletnich programów jego działania;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Towarzystwa oraz sprawozdań Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
 3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków;
 4. podział zysków lub pokrycie strat;
 5. przeznaczenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszów Towarzystwa;
 6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 7. ustalanie wynagrodzenia dla Zarządu i Rady Nadzorczej;
 8. przystąpienie Towarzystwa do zrzeszeń gospodarczych oraz izb przemysłowych;
 9. objęcie przez Towarzystwo akcji i udziałów w innych spółkach i spółdzielniach,
 10. wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
 11. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości;
 12. zatwierdzenie treści regulaminu Rady Nadzorczej;
 13. rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą;
 14. rozstrzygnięcie innych spraw zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników;
 15. rozstrzygnięcia w innych sprawach zastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego aktu do kompetencji Zgromadzenia Wspólników;
 16. powołanie pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników do zwarcia umów z osobami wchodzącymi w skład Zarządu spółki;
 17. zatwierdzanie planów finansowych i inwestycyjnych, rocznych i wieloletnich.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 październik 2021 08:35 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 09:54 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 09:35 Tomasz Kolasa