• W skład powyższego organu wchodzą następujące osoby:
  • Urszula Swat - Przewodnicząca
  • Tomasz Wiśniewski - Członek
  • Maria Bejger - Członek

ZAKRES DZIAŁANIA / UPRAWNIENIA

Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech członków powołanych na okres indywidualnej kadencji, która trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie uchwałą.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jego działania, a w szczególności:

 1. ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy co do zgodności z dokumentami jak i stanem faktycznym i przedstawia opinię dla Zgromadzenia Wspólników;
 2. opiniuje wnioski Zarządu podlegające rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników;
 3. nadzoruje wykonanie przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników;
 4. opiniuje plany finansowe i inwestycyjne, roczne i wieloletnie;
 5. zatwierdza nabycie lub zbycie składników majątkowych będących środkami trwałymi o wartości początkowej wyższej od kwoty 35.000,00 złotych;
 6. opiniuje wysokość wskaźnika wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia w każdym roku obrachunkowym, w zależności od sytuacji finansowej spółki oraz sytuacji ogólnospołecznej w kraju;
 7. dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania bilansu Spółki;
 8. opiniuje kierunki rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jego działania.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 październik 2021 08:35 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 09:54 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 09:33 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 09:33 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. środa, 21 luty 2024 15:20 Tomasz Kolasa