• Jednoosobowo zarząd sprawuje Prezes Zarządu - Robert Cieciora
 • Prokurenci:
  • Elżbieta Sołoducha
  • Wioletta Lebiedź
  • Aneta Rybińska
  • Anita Najda

ZAKRES DZIAŁANIA / UPRAWNIENIA

 1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy a w jego skład wchodzi Prezes Zarządu Spółki. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony lub czas określony. W przypadku powołania Zarządu na czas nieokreślony, jego mandat wygasa w sytuacjach wymienionych w art. 202 § 4 ustawy kodeks spółek handlowych. W przypadku powołania Prezesa Zarządu na okres dłuższy niż 1 rok, jego mandat nie wygasa w sytuacji wymienionej w art. 202 § 2 kodeksu spółek handlowych.
 2. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
 3. Wynagrodzenie Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.
 4. Umowy z osobami wchodzącymi w skład Zarządu spółki zawiera w imieniu spółki pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
 5. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów spółki przepisami prawa i umową, a mieszczące się w granicach zwykłego zarządu. Zarząd Spółki zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
 6. Zawierane przez Zarząd umów dzierżawy lub najmu nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3(trzy) lata, wymaga uprzedniego zawiadomienia Zgromadzenia Wspólników.
 7. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu, albo dwóch prokurentów łącznie.
 8. Prezes Zarządu wykonuje obowiązki kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 październik 2021 08:35 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 09:54 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 09:31 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 październik 2021 09:31 Tomasz Kolasa