Jednostka i jej organizacja

Prawne podstawy działania

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy-miasta Kołobrzeg. Zostało utworzone na podstawie Aktu Założycielskiego
(Akt notarialny Rep. A. Nr 966/98) z dnia 15 kwietnia 1998 r.

Akt Założycielski Spółki

Dane rejestrowe

wpisane do KRS pod numerem: 0000181531

numer identyfikacyjny REGON: 330920104

numer identyfikacyjny NIP: 671-15-61-291

kapitał zakładowy: 35 474 000,00

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji działalności w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanych w ust. 1 i 2 jest:

- 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
- 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
- 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę.
- 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane za zlecenie.
- 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.

Spółka prowadzi również działalność w zakresie zarządzania zasobem lokalowym, budynkami i terenami stanowiącymi własność Gminy Miasto Kołobrzeg.

Schemat organizacyjny