Sprawy rozpatrywane są w zależności od kolejności ich wpływu w terminach określonych ustawami. Sprawy załatwiać można osobiście, pocztą elektroniczną, bądź pisemnie.

INFORMACJA PUBLICZNA

Korzystając z naszego formularza możecie Państwo zwracać się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej.

Formularz znajdziecie Państwo poniżej.

Podstawa prawna

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.(Dz.U. nr 112, poz. 1198).

Opłata

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Spółka będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198).

Termin na odpowiedź/tryb odwoławczy

Odpowiedź na wniosek powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198). W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej przez Spółkę wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 17 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej).

Załączniki

FORMULARZ WNIOSKU

7.8 KBPobierzPodgląd pliku