Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wynosi 35.474.000,00 (trzydzieści pięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na 35 474(trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział.

Rok obrotowy pokrywa sie z rokiem kalendarzowym.