Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane w lokalu przy ul. Łopuskiego 54A/21 - Utworzenie mieszkania wspomaganego w ramach projektu pn. Azymut –Samodzielność nr WND-POWR.02.08.00-00-0023/17, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w budynku przy ul. E. Łopuskiego 54 A/21 w Kołobrzegu , polegające na wykonaniu robót budowlanych w lokalu mieszkalnym nr 21 zlokalizowanym na 4 piętrze w budynku wielorodzinnym przy ul. Łopuskiego 54A w Kołobrzegu. Termin składania ofert: 20.04.2020 r. do godz. 10.00 Miejsce składania ofert: Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na roboty budowlane w lokalu przy ul. Łopuskiego 54a/21” należy złożyć pisemnie na adres Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. przy ul. Artyleryjskiej 3 78-100 Kołobrzeg. poniżej link z dokumentami przetargu do pobrania

Ogłoszenie